Enterprise Rent-A-Car
Användarvillkor för hemsidan

Senast uppdaterad: Juni 2021

INTRODUKTION

Enterprise Rent-A-Car UK Limited tillhandahåller denna hemsida eller app (Hemsidan) för partners och licenstagare/franchisetagare som driver Enterprise Rent-A-Car, Alamo Rent A Car och National Car Rental systemen (Oss, Vår/a eller Vi). Vänligen läs dessa Användarvillkor noggrant. Genom åtkomst till och/eller användande av Hemsidan accepterar du och ger ditt fullständiga och ovillkorliga godkännande till att vara bunden av dessa Användarvillkor. Om du inte godkänner dem, vänligen besök eller använd inte Hemsidan. Vi förbehåller oss rätten att ändra dessa Användarvillkor så vänligen kontrollera dem regelbundet för uppdateringar. Ditt fortsatta användande av Hemsidan efter införande av ändringar till dessa Användarvillkor utgör ditt godkännande av dessa ändringar. Uppdateringar framgår av det datum som anges längst upp på denna sida Senast uppdaterad.

ANVÄNDNING AV HEMSIDAN

Vi tillhandahåller Hemsidan för ditt personliga icke-kommersiella bruk. Ditt användande av Hemsidan för något annat syfte är endast tillåtet genom vårt uttryckliga föregående skriftliga godkännande. Utan att begränsa det föregående, får du inte: (1) använda Hemsidan på ett kommersiellt sätt, inkluderat att distribuera, överföra, eller publicera Hemsidan eller något av dess innehåll; (2) störa andras användning av Hemsidan; (3) försämra Hemsidans drift eller störa eller avbryta servrar eller nätverk som är anslutna till den; (4) inkräkta på Våra immateriella rättigheter; (5) inrama eller på annat sätt ändra Hemsidan eller något av dess innehåll; (6) djuplänka till någon del av Hemsidan; eller (7) använda Hemsidan i något olagligt syfte. Vi förbehåller oss rätten att helt efter egen bedömning stänga av eller begränsa ditt användande av Hemsidan utan meddelande, oavsett anledning och utan ansvar gentemot dig eller tredje part. I sådant fall kan vi komma att kontakta din internetleverantör om dina aktiviteter och vidta lämplig rättslig åtgärd.

MODIFIERING AV HEMSIDAN

Vi förbehåller oss rätten att efter egen bedömning modifiera, avstänga eller avbryta delar av Hemsidan utan meddelande eller ansvar gentemot dig eller någon tredje part. Vi förbehåller oss även rätten att efter egen bedömning införa begränsningar av särskilda funktioner och tjänster.

INTEGRITETSPOLICY

Vi värnar om din integritet. Information som lämnats eller insamlats genom Hemsidan omfattas av Vår Integritetspolicy, vars villkor är införlivade i dessa Användarvillkor.

LÄNKAR TILL ANDRA HEMSIDOR

Hemsidan kan innehålla länkar till tredje parts hemsidor. Vi kontrollerar inte och är inte ansvariga för innehållet eller integritetspolicys för några länkade hemsidor, och innefattandet av någon länk på Hemsidan innebär inte att vi har godkänt innehållet på hemsidan som länken är kopplad till.

BOKNINGAR OCH TRANSAKTIONER

Alla bokningar och transaktioner som görs genom Hemsidan är föremål för Vårt godkännande, vilket ges helt enligt Vår egen bedömning. Utan begränsning innebär detta att Vi kan vägra att acceptera eller kan annullera bokningar eller transaktioner oavsett om bokningen eller transaktionen har bekräftats, oavsett skäl, helt enligt vår egen bedömning och utan ansvar gentemot dig eller någon tredje part

ELEKTRONISK KOMMUNIKATION

Genom att använda Hemsidan samtycker du till att motta elektronisk kommunikation och meddelanden från Enterprise. Du accepterar att meddelanden, överenskommelser, informationsgivning eller annan kommunikation som vi skickar till dig elektroniskt uppfyller alla rättsliga krav på kommunikation, inklusive att sådan kommunikation är skriftlig.

IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Allt upphovsrättsligt material såsom text, bild, ljud, nedladdningar, mjukvara och annat material (tillsammans "Innehållet"), urval, sammanställning, arrangemang och presentation av allt material, och den övergripande utformningen av Hemsidan är upphovsrättsskyddat av Enterprise Holdings, Inc. (”EHI”) eller Vanguard Trademark Holdings, USA, LLC (”Vanguard”), som båda är närstående företag till Enterprise Rent-A-Car UK Limited och skyddat enligt lag. Vi förbehåller oss samtliga rättigheter. Du får endast skriva ut en kopia av Innehållet på din dator för ditt eget personliga, icke-kommersiella hemmabruk, förutsatt att du inte tar bort någon symbol för upphovsrätt, varumärkesrätt eller andra äganderättsmeddelanden från Innehållet. All annan användning av Innehållet är strängt förbjuden, såvida du inte erhållit Vårt föregående skriftliga medgivande. Hemsidan kan även innehålla material som ägs av tredje part, inklusive våra annonsörer. Du får endast använda sådant tredje parts innehåll på sätt som uttryckligen godkänts av respektive ägare. All begäran om tillstånd att återge eller på annat sätt använda Innehållet ska skickas till vår Intellectual Property Manager, Copyright Reprint Permission, 600 Corporate Park Drive, St Louis, Missouri 63105 eller nicadmin@enterprise.com. Vi garanterar inte att din användning av material som visas på eller länkar till Hemsidan inte kommer att göra intrång i tredje parts rättigheter.

FRAMSTÄLLNINGAR OM UPPHOVSRÄTTSINTRÅNG

Om du misstänker att material som publiceras på Hemsidan kränker dina immateriella rättigheter, vänligen kontakta Oss på Intellectual Property Manager, Intellectual Property Questions, 600 Corporate Park Drive, St Louis, Missouri 63105 eller nicadmin@enterprise.com. Vänligen inkludera: (1) en elektronisk eller fysisk signatur från den person som är behörig att agera på uppdrag av upphovsrättsägaren eller andra ägandeintressen; (2) en beskrivning av det upphovsrättsskyddade verket eller annat skyddat material som du påstår har blivit kränkt; (3) en beskrivning av var på Hemsidan som materialet ligger; (4) din adress, telefonnummer och e-postadress; (5) din redogörelse för att du har goda skäl att tro att det omstridda användandet inte har godkänts av upphovsrättsinnehavaren eller innehavaren av annan rättighet, dess agent eller tillämplig lagstiftning; och (6) ditt uttalande, under ed, att informationen i ditt meddelande är korrekt och att du är upphovsrättsinnehavaren, innehavare av annan rättighet eller är behörig att agera för ägarens räkning.

IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

ENTERPRISE, "e"-logotypen, WWW.ENTERPRISE.COM, ENTERPRISE.COM, WE’LL PICK YOU UP, ARMS, ECARS, MONTH OR MORE, CORPORATE CLASS, EVERYDAY SALE ingår i familjen av varumärken och servicemärken som ägs av EHL (detta är inte en uttömmande lista över EHL:s varumärken och servicemärken). Alamo, Alamo Rent A Car, National, National Car Rental, ”Drive Happy” och flaggdesignen ingår i familjen med varumärken och servicemärken som ägs av Vanguard (detta är inte en uttömmande lista över Vanguards varumärken och servicemärken). Varumärken och servicemärken som är betecknade med "®" -symbolen är registrerade hos U.S. Patent and Trademark Office och i många andra länder. Andra varumärken och servicemärken som tillhör EHL eller Vanguard kan vara betecknade med "SM" eller "TM" symboler. Våra varumärken och servicemärken får inte användas i samband med någon produkt eller tjänst utan vårt föregående skriftliga medgivande. Alla andra märken, varumärken och namn som inte ägs av EHL eller Vanguard som visas på Hemsidan tillhör sina respektive ägare, vilka kan men inte behöver vara knutna till, anslutna till eller godkända av Oss.

Vi och Våra närstående företag har ett antal pågående patentansökningar, både i USA och i andra länder, vilka täcker olika aspekter av denna Hemsida och användarna varnas för att kopiera, uppta, använda eller på annat sätt låna teknik, menyoperationer eller andra funktionella aspekter eller egenskaper eftersom det kan resultera i ansvar för patentintrång.

ANVÄNDNING AV LÄMNAD INFORMATION

Du godkänner att Vi fritt kan använda kommentarer, information eller idéer som finns i den kommunikation som du skickar till oss, utan ersättning, bekräftelse eller betalning till dig, oavsett syfte, inklusive, men inte begränsat till, utveckling, tillverkning och marknadsföring av produkter och tjänster och skapande, ändringar eller förbättringar av Hemsidan eller andra produkter eller tjänster.

INGA GARANTIER

Även om vi gör vårt bästa för att upprätthålla en felfri och tillförlitlig Hemsida, garanterar vi inte att Hemsidan alltid kommer att fungera eller vara felfri. Vi tar inget ansvar för fel eller försummelser på Hemsidan eller för problem med dess funktion. Din åtkomst och användning av Hemsidan sker helt och hållet på din egen risk. Utan att begränsa det föregående, tillhandahålls HEMSIDAN, DESS INNEHÅLL SAMT PRODUKTER OCH TJÄNSTER SOM ERBJUDS VIA DEN I "BEFINTLIGT SKICK" UTAN NÅGON SOM HELST GARANTI, VARE SIG UTTRYCKLIG ELLER UNDERFÖRSTÅDD, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER FÖR SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE, ÄGANDERÄTT OCH UTAN INTRÅNG. Vissa jurisdiktioner tillåter inte uteslutandet av vissa garantier, varför ovanstående kanske inte gäller dig.

ANSVARSBEGRÄNSNING

UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKA VI, VÅRA RELATERADE BOLAG, OCH VARJE SÅDANT BOLAGS STYRELSE, TJÄNSTEMÄN, ANSTÄLLDA OCH AGENTER VARA ANSVARIGA FÖR NÅGRA DIREKTA, INDIREKTA, SPECIAL, FÖLJD ELLER BESTRAFFANDE SKADOR TILL FÖLJD AV ELLER I SAMBAND MED DIN ÅTKOMST, ANVÄNDNING AV ELLER OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA HEMSIDAN, INFORMATION TILLHANDAHÅLLEN PÅ HEMSIDAN ELLER NÅGON TRANSAKTION SOM INGÅTTS GENOM HEMSIDAN. Vissa jurisdiktioner tillåter inte begränsning av vissa skador, varför ovanstående kanske inte gäller dig. Om någon myndighet anser att någon del av detta avsnitt inte kan verkställas, begränsas ansvaret så mycket som det är tillåtet enligt tillämplig lag.

SKADESLÖSHET

Du samtycker till att ersätta samt hålla Oss och Våra närstående bolag och deras respektive styrelseledamöter, tjänstemän, anställda och agenter skadeslösa från och mot alla tredje parters anspråk eller talan, inklusive rimliga advokatarvoden och kostnader, som uppkommer, direkt eller indirekt, helt eller delvis, genom din åtkomst eller användning av Hemsidan eller ditt brott mot någon lag eller någon persons rättigheter.

TVISTELÖSNING

Dessa Användarvillkor ska regleras av och tolkas i enlighet med engelsk lag. Alla åtgärder för att genomdriva dessa Användarvillkor får väckas er i din jurisdiktion eller i annan domstol som har behörighet att pröva sådana tvister. Förutom där det är förbjudet godkänner du att alla eventuella tvister och anspråk som direkt eller indirekt följer av Hemsidan ska lösas individuellt. Samtliga anspråk med avseende på Hemsidan måste inledas inom ett (1) år efter det att kravet eller orsaken till talan uppstår, oavsett om någon lag stadgar motsatsen. Europeiska kommissionens konfliktlösningsplattform på internet kan nås här: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Enterprise deltar inte i det alternativa tvistlösningsförfarandet.

ALLMÄNT

Om någon bestämmelse i dessa Användarvillkor bedöms som ogiltig eller ogenomförbar, skall denna bestämmelse tolkas i överensstämmelse med tillämplig rätt och de återstående bestämmelserna skall fortsätta att gälla. Rubriker är endast till för referenssyfte och ska inte på något sätt definiera, begränsa, tolka eller beskriva omfattningen av respektive avsnitt. Vår underlåtenhet att genomdriva någon bestämmelse i dessa Användarvillkor ska inte utgöra ett avstående av det eller någon annan bestämmelse. Dessa Användarvillkor anger hela avtalet mellan dig och Oss i samband med din användning av Hemsidan.

KONTAKTA OSS

Om du har några frågor om dessa Användarvillkor, vänligen kontakta oss på nicadmin@erac.com.